ERIC DE VOS

Pia­nist
Com­po­nist

Arran­geur

Band­lea­der

Professioneel

Voor­ziet u van de juis­te men­sen op de juis­te plaats.

Ervaren

Meer dan 40 jaar erva­ring in ver­schil­len­de muziek­stij­len.

Betrouwbaar

Alle afspra­ken wor­den nauw­ge­zet nage­ko­men.

Pho­to by Nys­sa Lovro­vic

Met de ‘lief­de voor muziek’ ver­leen ik graag mijn mede­wer­king aan aller­han­de mooie pro­jec­ten:
shows, bege­lei­din­gen, coör­di­na­tie, arran­ge­men­ten…..

Wel­kom op mijn ver­nieuw­de web­si­te.

 

 

”Waar woor­den tekort schie­ten spreekt de muziek.”
Hans Chris­ti­an Ander­sen

”Waar woor­den tekort schie­ten  spreekt de muziek.”
Hans Chris­ti­an Ander­sen

Pho­to by Nys­sa Lovro­vic

Met de ‘lief­de voor muziek’ ver­leen ik graag mijn mede­wer­king aan aller­han­de mooie pro­jec­ten:
shows, bege­lei­din­gen, coör­di­na­tie, arran­ge­men­ten…..

Wel­kom op mijn ver­nieuw­de web­si­te.

Projecten

Rico Zoroh Band & Nicole

7 muzi­kan­ten en zan­ge­res is het meest vol­le­dig en biedt een onuit­put­te­lij­ke vari­a­tie.

Band op maat

Wij stel­len een for­ma­tie samen in func­tie van uw aan­vraag.

Ritz en Route

De mooi­ste Fran­se lied­jes wor­den op een bij­zon­de­re wij­ze gebracht.

begeleiding artiesten

Connie Neefs

Connie Neefs & Micha Marah

Sergio

Elvis Extravaganza

Stemmen-imitator 

Steve Rickier

…en nog vele meer.

usa-jazzclub antwerp

Sinds een tien­tal jaar zijn Nico­le, Eric en Nest Adriaens­sen de drij­ven­de krach­ten ach­ter de USA Jazz­club Ant­werp.
Elke 1e woens­dag van de maand wordt een jazz­con­cert geor­ga­ni­seerd in con­cert­zaal DE VOLKSLUST te Merk­sem, Van Hey­beeck­straat 26, 2170 Merk­sem (Ant­wer­pen)

Info & pro­gram­ma:  www.jazzclub.be

Van hier­uit kun­nen we: Jazz­con­cer­ten inrich­ten.
Een jazz­com­bo samen­stel­len op maat met nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le jazz-musi­ci.
Ook een mobie­le jazz­band is per­fect moge­lijk in ver­schil­len­de opstel­lin­gen.

Volgend concert:

5 febru­a­ri 2020:

Tri­bu­te to CHET BAKER

kalender

26 febru­a­ri 2020 — Namid­dag­pro­gram­ma met Con­nie Neefs @ Het Hof Van Scho­ten.

Eric bege­leidt Con­nie Neefs in een schit­te­rend geva­ri­eerd pro­gram­ma.

RVT Hof Van Scho­ten, Boter­melk­dijk 282–284-286, 2900 Scho­ten.

11 febru­a­ri 2020 — LIef­des­lied­jes met Nico­le en Hubert Damen @ De Zoo te Ant­wer­pen.

Eric, Nico­le en Hubert Damen (Wit­se) zor­gen voor een stijl­vol pro­gram­ma in het kader van Valen­tijn.

ELISABETH CENTER ANTWERP · Oka­pi­zaal · Car­not­straat 4 · 2018 Ant­wer­pen

  

Tic­kets

04 febru­a­ri 2020 — Stem­men­show met Ste­ve Ryc­kier @ Stads­schouw­burg te Meche­len

Eric De Vos-Trio zorgt voor de bege­lei­ding van een schit­te­rend pro­gram­ma gebracht door Stem­men­i­mi­ta­tor Ste­ve Ryc­kier 

Stads­schouw­burg te Meche­len: Kei­zer­straat 3, 2800 Meche­len
 

Tic­kets

21 janu­a­ri 2020 — T‑dansant @ C.C. Het Bol­werk te Vil­voor­de.

Rico Zoroh Band (fullband)& Nico­le ver­wach­ten u op de dans­vloer voor een mati­nee — T‑dansant.

C.C. Het Bol­werk, Bol­werk­straat 17, 1800 Vil­voor­de

Tic­kets

12 janu­a­ri 2020 — Brunch @ De Lucul­lus te Bras­schaat

Eric & Nest zor­gen voor stijl­vol­le, zach­te, loun­ge-jaz­zy ach­ter­grond muziek tij­dens de for­mi­da­be­le gerech­ten van Chef Frank Nuij­ens.

Lucul­lus: Bre­da­baan 570, 2930 Bras­schaat.

 Reser­va­tie

10 janu­a­ri 2020 — WAT EEN LEVEN @ C.C.  De Werft te Geel

Eric De Vos-Trio zorgt voor de bege­lei­ding van een schit­te­rend pro­gram­ma over het leven en de tijd­ge­no­ten van Louis Neefs. Met Con­nie Neefs, Han­nel­o­re en Hans Peter Jans­sens

Cul­tuur­cen­trum De Werft, Werft 32, 2440 Geel.

 Tic­kets

09 janu­a­ri 2020 — New-years event @ Vol­vo Char­ler­loi

Eric, Nico­le & Char­lie Belair

Vol­vo Char­ler­loi

 Enkel op uit­no­di­ging.

06 janu­a­ri 2020 — New-years din­ner and dan­ce  @ Kas­teel van Zaf­fe­lae­re

Eric & Nico­le.

Kas­teel van Zaf­fe­lae­re, Kerk­straat 35, 9080 Zaf­fe­lae­re.

 Reser­va­tie

26 decem­ber 2019 — Ein­de­jaars­feest Seni­o­ren @ Casi­no te Blan­ken­ber­ge

Eric, Jac­ky Lafon, Patrick Onzia en Nest Adriaen­sen

Casi­no Blan­ken­ber­ge 14u. Met din­ner 30,-Eur.

Inschrij­ven aan het ont­haal.

25 decem­ber 2019 — Kerst­brunch @ Lucul­lus Bras­schaat 

Eric en Nest Adriaen­sen

Lucul­lus, Bre­da­baan 570, 2930 Bras­schaat.

Reser­va­tie ver­plicht.

22 decem­ber 2019 — 40 jaar Rico Zoroh Band

UITVERKOCHT !

De Rico Zoroh Band met Nico­le bestaat 40 jaar ! ! ! 

Gas­ten: Grun­g­bla­vers – Con­nie Neefs – Han­nel­o­re – Micha Marah

C.C. De Rui­ter­hal – Aza­lea­laan 6, 2930 Bras­schaat — Aan­vang: 14u — Inkom: Kas­sa € 30 – VVK € 25

Tic­kets: 0475 61 62 00 of eric@rzb.be 

14 decem­ber 2019 — For­mi­da­be­le Kerst @ Cul­tuur­cen­trum Lier.

Hebt u nog vragen…

…inza­ke beschik­baar­heid, for­ma­ties, aan­ge­pas­te for­mu­les e.d…

Aar­zel niet om con­tact op te nemen.

+32 475 61 62 00‬

“Zon­der muziek zou het leven een ver­gis­sing zijn.”

 Frie­d­rich Nietz­sche

© 2019 Eric De Vos – All rights reser­ved. Web­de­sign by Stir